Фізика

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ / Фізика
на головну мапа сайту контакти

8 клас

п/п

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє

завдання

1.

Тема 2. «Взаємодія тіл».

1. Тертя. Коефіцієнт тертя. Сила тертя ковзання.

1. Земне тяжіння . сила тяжіння. Вага. Невагомість.

2. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

1. Тертя

2. Коефіцієнт тертя.

3. Сила тертя ковзання.

4. Збільшення та зменшення сили тертя.

5. Використання кулькових та роликових підшипників.

1. Прояв та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

2. Способи збільшення й зменшення сили тертя. кулькові та роликові підшипники.

§ 19 (конспект),

§ 20 (вивчити)

2.

Тиск і сила тиску . Одиниці тиску. Тиск рідин і газів Закон Паскаля. Манометри.

1. Інертність тіл. Маса.

2. Густина речовини.

 

1. Тиск газу та його залежність  від густини, об’єму і температури.

2. особливості виникнення тиску твердих тіл і рідин.

3. Тиск рідини як результат дії зовнішньої сили..

4. Передавання тиску рідинами і газами. Закон Паскаля для рідин і газів.

5. будова та принцип дії манометра.

1. Залежність величини тиску від величини площі, на яку діє сила тиску.

2. Залежність величини тиску молекул на стінки посудини від густини газу та температури.

3. Характер дії  сили тиску на стінки посудини, у якій вони розміщені.

4. Тиск молекул повітря на внутрішні   стінки гумової кульки за низького зовнішнього тиску.

Повторити

§ 14, §15 Вивчити

§ 25-30.

 

вправа 15,

№ 13 (письмово)

№ 2 - усно

3.

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі . барометри. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

1. Механічний тиск

2. Закон Паскаля

1. Вага повітря

2. Будова атмосфери Землі.

3. Природа атмосферного тиску.

4. залежність виштовхувальної  сили від густини рідини (газу)  та об’єму тіла.

5. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

 

1. Зважування повітря.

2. Будова атмосфери Землі.

3. Дослід О.Геріке.

4. Водяний фонтан.

5. Принцип дії та будова барометра  - анероїда

6. Сили, що діють у рідині на занурене в неї  тіло.

7. Гідростатичне зважування.

Повторити §25, § 27

Вивчити

§34-38, вправа 21,

№ 6, 7

(письмово)

9 клас

п/п

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє

завдання

1.

Електричний струм.

1. З’єднання провідників. Розрахунок простих електричних кіл.

 

1. Що таке електричний струм?

2. Електричне коло.

3. Сила струму та її вимірювання.

4. Електрична напруга та її вимірювання.

5. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

1. Обчислення сили струму, напруги та опору в колі з послідовним та паралельним з’єднанням провідників.

2. застосування послідовного та паралельного з’єднання провідників.

1. Способи з’єднання провідників.

2. Постійність сили струму в різних ділянках кола при послідовному з’єднанні провідників.

3. Незмінність напруги при паралельному з’єднанні провідників.

Повторити навчальний матеріал та опрацювати новий матеріал за підручником

 

2. Робота і потужність електричного струму.

1. Дії електричного струму.

2. Електричний струм у металах.

1. Дія електричного струму як наслідок перетворення електричної енергії.

2. Обчислення роботи електричного струму.

3. Визначення потужності електричного струму.

4. Вимірювання потужності електричного струму.

1. Електричний лічильник  і ватметр.

2. Вимірювання потужності електричного струму за допомогою вольтметра та амперметра

Опрацювати навчальний матеріал за підручником

 

3. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.

1. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

2. Робота і потужність електричного струму.

3. Дії електричного струму.

1. теплова дія струму.

2. Визначення кількості теплоти за допомогою закону Джоуля-Ленца

3. Застосування теплової дії струму на практиці.

1. Залежність кількості теплоти, яка виділяється в провіднику під час проходження в ньому струму від сили струму, опору та часу проходження струму.

2. Будова лампи розжарювання.

3. Плавкі запобіжники.

Опрацювати навчальний матеріал за підручником

10 клас

п/п

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє

завдання

І

Електричне поле.

1. Будова атома та атомного ядра

1. Електричний заряд. Види електричних  зарядів. закон збереження електричних зарядів.

2. Закон Кулона

3. Електричне поле

4. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

1. Взаємодія наелектризованих тіл.

2. електроскоп, електрометр: будова, принцип дії.

3. Напруженість електричного поля – силова характеристика поля.

4. накладання електричних полів.

Вивчити

§ 42 – 47

вправа 16,

№   1, 2, 3 (письмово)

2.

Робота в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів.

1. Закон Кулона.

2. Напруженість електричного поля. лінії напруженості

1. Робота електричного поля під час переміщення  електричного заряду.

2. Потенціал і різниця потенціалів.

3. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного поля.

1. незалежність роботи від шляху в електростатичному полі.

2. Робота з переміщення заряду в електричному полі.

3. Потенціальний характер електростатичного поля.

4. Енергетична характеристика ел. поля.

5. Вимірювання різниці потенціалів.

Вивчити

§ 49- §51

Повторити

§43, § 44

3.

Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора.

1. Електричні заряди.

2. Потенціал ел. поля. Різниця потенціалів.

1. Електроємність

2. Конденсатор

3. Види конденсаторів

4. Енергія  електричного поля.

5. Діелектрики

1. Поняття електроємності.

2. одиниці електроємності.

3. Конденсатори.

4. Ємність плоского конденсатора.

5. Типи конденсаторів  та їх застосування.

Вивчити

§ 52 – 56

вправа 18,

№   1, 2 (письмово)

11 клас

п/п

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє

завдання

1.

Електромагнітні хвилі.

1.Вільні електромагнітні коливання в контурі.

2. Перетворення енергії в коливальному контурі.

3. Формула Томсона.

4. Механічні хвилі.

1. Електромагнітне поле.

2. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення.

3. Властивості електромагнітних хвиль.

4. Енергія електромагнітної хвилі.

5. Винайдення радіо. Принцип радіотелефонного зв’язку. Детекторний радіоприймач.

6. Поширення радіохвиль. Радіолокація.

1. Взаємозв’язок між електричним та магнітним полем.

2. Електромагнітне поле і його властивості.

3. Утворення електромагнітної хвилі.

4. Відкритий коливальний контур (вібратор Герца)

5. Поглинання, відбивання, інтерференція, дифракція, заломлення та попередність електромагнітних хвиль.

6. Сучасні методи радіовимірювання та використання їх на практиці.

Повторити

§ 32-34. Вивчити

§ 40-48.

2.

Світло як електромагнітна хвиля.

1. Механічні хвилі.

2. Поперечні та поздовжні хвилі.

3. Звукові хвилі. Швидкість поширення хвиль.

1. Швидкість світла.

2. Закони відбивання  і заломлення світла.

3. Дисперсія світла

4. Когерентність.

5. Інтерференція світла

6. Дифракція світла.

7. Дифракційні гратки

 

1. Кут падіння .

2. Кут відбивання (заломлення)

3. Закони відбивання та заломлення.

4. Відносний та абсолютний  показник заломлення.

5. Пояснення походження різних кольорів в природі.

6. Умови інтерференції та дифракції світлових хвиль. Когерентність.

7. Застосування інтерференції та дифракції в техніці.

Повторити

§ 34-37. Вивчити

§ 61-62.

КОЛІФКС 2007.
Всі права застережено.