Біологія

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ / Біологія
на головну мапа сайту контакти

Біологія тварин. І курс

Навчальні завдання

Короткий конспект

Д/з

Перевір себе

Тема 4. ЧЛЕНИСТОНОГІ

 ви повинні знати:

·   загальну характеристику типу;

·   середовище існування, особливості будови та життєдіяльності тварин класу Ракоподібні на прикладі рака річкового, класу Павукоподібні на прикладі павука-хрестовика, класу Комахи на прикладі хруща;

·   ускладнення організації членистоногих порівняно з кільчасти­ми червами: поділ тіла на сегменти неоднакової будови і відділи (голова, груди, черевце), членистість кінцівок, хітиновий по­рив, наявність посмугованої мускулатури, виділення в центральній нервовій системі головного відділу мозку;

·   значення в природі та житті людини;

поняття і терміни (Гемолімфа, жирове тіло, зелені залози, змішана порожнина тіла (міксоцель), мальпігієві судини, мозаїчний зір, прості очі, розвиток з перетворенням. складні очі, трахеї, хітин)

·   вміти: розрізняти класи членистоногих між собою за будовою;

·   працювати з визначниками членистоногих;

·   спостерігати за поведінкою тварин.

 

 

Тип. Членистоногі

Ознаки:

1. Тришаровість (розвиток з трьох зародкових листків).

2. Двобічна симетрія.

3. неоднакова членистість тіла.

4. Злиття сегментів у відділи тіла (голова, груди, черевце)

5. Наявність членистих кінцівок.

6. Зовнішній хітиновий скелет до якого прикріплюються м'язи.

7. Періодичне линяння.

На землі більше 1 млн. видів.

Порівняльна характеристика класів членистоногих

 

Особливості 

Ракоподібні

Павукоподібні

Комахи

Класи

Види

Річковий рак

Павук

Хрущ

Будова тіла

Тіло розділено на сегменти, має двобічну симетрію. Є 3 відділи –голова, грудь, черевце. Голова і грудь можуть нерухомо з’єднуватися  Тіло вкрито хітиновою кутикулою 

Тіло розділено на сегменти, має двобічну симетрію. Є 2 відділи –головогрудь, черевце.

На голово грудях 6 пар кінцівок: хеліцери, ногощупальці й 4 пари ходильних ні

Тіло розділено на сегменти, має двобічну симетрію. Є 3 відділи –голова, грудь, черевце. На голові складні очі.

Тіло вкрито хітиновою кутикулою 

Органи руху

5 пар грудних ніг (пер­ша пара — клешні) черевце і хвостовий плавець — для пла­вання

4 пари грудних ніг

3 пари грудних ніг, дві пари крил

Травна система

Рот—глотка—стра­вохід — шлунок (від­діл хітиновими зубця­ми — відділ —цідиль­ний) — кишка (печін­ка) — анальний отвір

Рот — глотка — стравохід — шлу­нок — кишка (пе­чінка) — анальний отвір. Травлення в тілі жертви під впливом соку от­руйних залоз

Рот—глотка—стра­вохід—воло—шлу­нок з хіти новими зуб-цями — кишка — анальний отвір

Дихальна система

Зябра

В черевці легене­ві мішки (одна пара), трахеї

Трахеї відкривають­ся дихальцями на че­ревці

Кровоносна система

Незамкнена серце — судини — порожнина тіла

Незамкненасерце — судини — по­рожнина тіла

Незамкнена, серце з клапанами — судини — порожнина тіла

Видільна сис­тема

Пара зелених залоз відкриваються в ос­нові вусиків

Мальпігіеві судини відкриваються в кишку

Мальпігіеві судини впадають в кишку, жирове тіло —«нир­ка» нагромадження

Нервова сис­тема

Навкологлоткове кільце, черевний нер­вовий ланцюжок

Головогрудний ганглій   (злиття нервових вузлів)

Головний мозок, че­ревний нервовий ланцюжок

Розмноження, розвиток

Роздільностатеві, розвиток прямий

Роздільностатеві, розвиток прямий

Роздільностатеві, розвиток непрямий (з

метаморфозом)

Кліщіряд павукоподібних, пристосовані до паразитичного спосо­бу життя: відділи тіла злиті, кінцівки недорозвинені, ротові органи утворю­ють хоботок.

Представники: Коростяний свербун (паразитує в шкірі людини), пасо­вищний кліщ, собачий кліщ (переносник туляремії) тайговий кліщ (перенос­ник енцефаліту).

Основні ряди класу комахи

 

Ряд

Особливості

Основні представники

Лускокрилі або метелики

Дві пари крил, вкритих дуже маленькими лусками. Розвиток з повним перетво­ренням, личинка називаєть­ся — гусениця

Білан капустяний, яблуне­ва плодожерка, озима совка, кімнатна міль, туто­вий шовкопряд 

Ряд Двокрилі

Одна пара літальних крил, друга пара перетворилась в дзижчальця. Розвиток з повним перетворенням

Комарі (тонке тіло, довгі ноги; мухи (товсте тіло, короткі ноги)

Ряд Перетинчасто

крилі

Дві пари прозорих перетин­частих крил. Розвиток з повним перетворенням

Бджоли, джмелі, мурахи, їздці, оси

Ряд Твердокрилі або жуки

Перша пара крил — тверді надкрилля, друга пара крил — літальні. Розвиток з пов­ним перетворенням

Хрущ травневий колорад­ський жук, гробарик, жук-сонечко, жук-олень

Ряд Прямокрилі

Дві пари крил, довгі тонкі вуса, стрибальні задні ноги. Розвиток з неповним пере­творенням

Сарана, цвіркуни, коники

Типи розвитку комах:

1. Розвиток з повним перетворенням: яйце — личинка — лялечка — до-

росла форма.

2. Розвиток з неповним перетворенням: яйце—личинка—доросла форма.

§

20-27

 

Розкрийте зміст понять теми (для всіх рівнів).

1 РІВЕНЬ

1. Назвіть тварин класів Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

2.Які середовища освоїли ракоподібні (павукоподібні, комахи)?

3. Яку зовнішню будову має рак річковий (павук-хрестовик, хрущ)?

2 РІВЕНЬ

1. Дайте загальну характеристику тварин типу Членистоногі; класів: а) Рако­подібні; б) Павукоподібні; в) Комахи.

2. Яку зовнішню будову мають ракоподібні (павукоподібні, комахи)? 3. Які функції виконує хітиновий покрив?

4. Яку будову мають і які функції виконують системи органів (опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, статева) у ракоподібних (павукоподібних, комах)?

5. Які особливості розмноження та розвитку ракоподібних (павукоподібних, комах)?

6. Що таке: а) прямий та непрямий розвиток; б) розвиток з неповним і повним перетворенням?

3 РІВЕНЬ

1. Порівняйте зовнішню і внутрішню будову рака річкового і черв'яка дощово­го.

2. Порівняйте зовнішню будову рака річкового, павука-хрестовика та хруща.

3.Порівняйте внутрішню будову рака річкового, павука-хрестовика та хруща.

4.У чому полягає пристосованість кліщів до паразитичного способу життя?

5. Як за зовнішнім виглядом відрізнити павука від кліща?

6. Які хвороби переносять кліщі, які способи запобігання зараженню цими хворобами вам відомі?

4. РІВЕНЬ

1. Чим можна пояснити величезну різноманітність видів комах?

2. Чим обумовлена відсутність комах великих розмірів? Відповідь обґрун­туйте.

3.Визначте ознаки пристосованості до життя різних тварин типу Членистоногі: а) у водному середовищі; б) на суходолі; в) у повітряному середовищі.

 

Біологія людини. ІІ курс

Навчальні завдання

Короткий конспект

Д/з

Перевір себе

Тема 4. Дихання

Вивчивши тему ви повинні знати:

·   значення дихання;

·   будову органів дихання;

·   склад повітря і механізм газообміну в легенях і тканинах; ета­пи дихальних рухів;

·   механізм нервової та гуморальної регуляцій процесу дихання;

·   інфекційні захворювання, що передаються через повітря; засо­би запобігання повітряно-крапельних інфекціям; гігієнічний ре­жим під час хвороби;

·   правила гігієни дихальної системи;

·   прийоми штучного дихання;

·   про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речо­вин та інших факторів на дихальну систему.

Вміти:

·   пояснювати взаємозв'язок між будовою і функціями органів ди­хання, залежність рівня вентиляції від частоти та глибини ди­хання;

·   пояснювати вплив фізичних вправ на функціонування органів дихання;

·   вимірювати життєву ємність легень;

·   порівнювати і обґрунтовувати різницю у складі повітря, що вди­хається і видихається;

·   надавати долікарську допомогу при зупинці дихання;

·   застосовувати знання для профілактики захворювань органів

·   дихання;

·   доводити шкідливий вплив паління на органи дихання.

Терміни, які ви повинні знати : вдих, видих, внутрішнє дихання, дихальний центр, дихання, життєва ємність легень, зовнішнє дихання, кашель, чхання.

Дихальна система — здійснює газообмін між організмом і навколиш­нім середовищем, тобто надходження кисню і виведення вуглекислого газу; також є важливий фактор в теплорегуляції, виконує функцію виділення. Дихальна система містить голосовий апарат (гортань).

Дихання — сукупність процесів, внаслідок яких відбувається викорис­тання організмом кисню і виділення вуглекислого газу.

Процеси дихання

1. Вентиляція легень — обмін повітря між зовнішнім середовищем і аль­веолами легень.

2. Дифузія газів у легенях — обмін газів між альвеолярним повітрям і кров'ю

3. Транспорт газів кров'ю.

4. Дифузія газів у тканинах — обмін газів між кров'ю і тканинами в тка­нинних капілярах.

5. Використання кисню клітинами і виділення ними вуглекислого газу.

Дихальні рухи

Вдих Збільшення об'єму легень заповнення їх повітрям.

Видих. Зменшення об'єму легень, вихід повітря.

Забезпечення дихальних рухів.

робота міжреберних м'язів; робота міжхрящових м'язів трахеї, бронхів; робота діафрагми; м'язи черевної стінки; у робота м'язів грудей і плечового поясу.

Життєва ємність легень — максимальна кількість повітря, яку люди­на може видихнути після найглибшого вди­ху (3,5л—4,8л)

Орган

Особливості будови

Функції

Носова порожнина

 

Дві половини — права, ліва. Носові ходи: верхній, середній, нижній. Стінка носової порожнини вкрита слизовою оболонкою з війчастим епітелієм, має густу сіт­ку капілярів. Слизові залози виділяють слиз і речовини, знижують життєздатність бак­терій. Нюхові рецептори — верхній носовий відділ. Носова порожнина сполучається з по­рожнинами черепа: верхній щелепі (гайморо­ва), лобній і основній.

Очищення, зіг­рівання, зволо­ження, знезаражування по­вітря, сприй­мання запахів.

 

Носоглотка

Носова і ротова частина глотки.

Проходження повітря.

Гортань

Порожнина, утворена хрящами, до них прикріп­лені м'язи і голосові зв'язки — гнучкі, пружні, волокна, розміщені паралельно, утворюють го­лосову щілину

Проходження повітря, утво­рення голосу, звукової мови.

Трахея

 

Утворена 16-20 напівколовими хрящами, з'єд­наних зв'язками. Задня стінка — перетинчас­та з гладенькими м'язами, прилягає до стра­воходу.

Проходження повітря.

 

Бронхи

Правий і лівіли багаторазово поділяються, ут­ворюючи бронхіальне дерево. Утворені хрящо-

вими півкільцями

Проходження повітря.

Легені

Права—утворена трьома долями, ліва—дво­ма долями. Складається з легеневих міхурів — альвеол (діаметр 0,2-0,3 мм). Стінка альве­ол — один ииар плоского епітелію і еластичні волокна. Альвеоли вкриті сіткою кровоносних капілярів. Альвеол — до 400 млн.

Відбувається газообмін — між альвеоляр­ним повітрям і кров'ю.

 

Регуляція дихання.

Нервова - (дихальний центр у кількох від­ділах нервової системи, в тому числі в довгастому мозку, коор­динує роботу дихальних м'язів, узгоджує дихання з функціо­нальним станом організму).

Гуморальна - зростання кількості вуглекислого газу в крові активує нервові закінчення судин — хеморецептори. Нейрони дихального цен­тру чутливі до вмісту вуглекислого газу, відбувається прискорення дихання і його гальмування при зменшенні кількості вуглекислого газу в крові.

Захисні дихальні рефлекси: кашель, чхання

 

Розкрийте зміст понять теми (для всіх рівнів).

1 РІВЕНЬ

1. Назвіть функції дихальної системи.

2. Назвіть органи дихальної системи.

3. Назвіть повітряносні шляхи.

4. Назвіть захворювання дихальної системи.

5. Назвіть шкідливі звички, що можуть призвести до хвороб органів дихання.

6. Назвіть причини зупинки дихання.

2 РІВЕНЬ

1. Охарактеризуйте зовнішнє та внутрішнє дихання.

2. Охарактеризуйте будову органів дихання.

3. Охарактеризуйте будову голосового апарату.

4.Охарактеризуйте причини та перебіг 3-4 захворювань дихальної системи.

5. Охарактеризуйте негативні чинники паління.

6.Опишіть долікарську допомогу при зупинці серця і дихання.

3 РІВЕНЬ

1. Поясніть механізм газообміну у легенях і тканинах.

2. Поясніть взаємозв'язок будови і функцій органів дихання.

 3.Поясніть механізм дихальних рухів.

4. Обґрунтуйте заходи профілактики захворювань органів дихання.

5. Визначте вплив паління на органи дихання.

6. Поясніть механізм, який лежить в основі надання допомоги при зупинці дихання.

 

 

КОЛІФКС 2007.
Всі права застережено.