Тема: Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

 Виконати завдання творчого характеру

► Продовжити вислови. Зіставити їх з висловами ваших однокласників.

1. Одним з основних атрибутів українського суспільства є...

2. Для мене українська мова — це...

3. Значення мови для народу полягає в...

4. Розвинена держава завжди бореться і дбає про чистоту мови, адже...

5. Кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова — це...

6. Мову береже й творить не тільки закон, а й...

Тема: Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного члена.

Потрібно знати

Потрібно виконати

Зробити синтаксичний розбір 3-4 словосполучень. Скористатись алгорит­мом.

Тема: Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Потрібно знати

Потрібно виконати

Написання стислого переказу розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Тема: Види речень за метою висловлювання.

Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

Потрібно знати

Які бувають речення за метою висловлювання.

Які розділові знаки ставляться наприкінці речення.

Які особливості мають окличні й спонукальні речення.

Які речення називаються поширеними.

Які речення називаються ускладненими.

Потрібно виконати

Лінгвістичне дослідження

  Прочитати. Визначити види речень за метою висловлювання. Записати, розставляючи розділові знаки замість крапок у кінці речень.

1. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь... (Т. Шев­ченко). 2. Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця... (В. Сосюра). 3. Веснянійте, далі сині, наливайтесь сонцем, дні... (В. Сосюра). 4. Як світ новий з старого збудувати... Як научить байдужих почувати... {Леся Українка). 5. Рідна наша, наша мати, з чим, священна, порівняти широчінь твою ясну... (М. Нагнибіда). 6. Як надолужити години прогаяні... (О. Підсуха). 7. Треба слову ніжності додати, щоб уміло друзів пригортати... (М. Сингаївський).

  Схарактеризувати речення, розкриваючи їх зміст і авторський задум.

Тема: Речення двоскладні й односкладні, прості й складні.

Потрібно знати

Речення як синтаксична одиниця складається з од­нієї, двох і більше граматичних основ. За характером граматичних основ ре­чення бувають двоскладні й односкладні.

Двоскладні речення мають підмет і присудок: До тебе завше я душею ли^ нл (3. Кучерява). Односкладні речення мають лише один головний член ре­чення у формі підмета або присудка: І закружляю, мов полова, у круговерті світовій (В. Базилевський).

За структурою речення поділяються на прості й складні. Прості речен­ня мають одну граматичну основу: Люблм я пісню солов'їну (А. Загрудний). Складні речення мають дві або більше граматичних основ, що становлять од­не смислове і граматичне ціле: Українська мова мене не тільки вабить як письменника, вона дивує й захоплює (В. Шевчук).

Речення, що складається лише з головних членів, називається непотаи-рспим: Є шлях. Я тривожуся (М. Братан).

Речення, у якому є другорядні члени, називається поширеним: Українська мова живе в прекрасних піснях твого народи (В. Сцхомлинський).

Речення бувають повними і неповними. Повні — це такі речення, у яких наявні всі члени речення: По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра). Неповні — це такі речення, у яких пропущений будь який член речення, що можна виявити з контексту: Ранні пташки росу п'ють, а пізні - сльози ллють (Нар. творчість). У реченні Сльози ллють пропущено підмет пташки.

Потрібно виконати

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

  Прочитати. Поділити текст на речення. Довести, що перед вами текст. Сформулювати тему й мікротеми поданого висловлювання. Записати, роз­ставляючи розділові знаки.

Основою докорінного перелому в українській літературі стала творчість Т. Шевченка переважний інтерес до етнічно-побутових рис українського на­роду ідеалістичні поривання романтиків до козацького минулого замінюються зверненням послідовників великого поета до корінних антагонізмів кріпос­ницького суспільства поглиблюється розуміння народності, незрівнянно ба­гатшими стають засоби типізації дійсності, діапазон літературної мови все виразнішою постає залежність характеру і поведінки персонажів від систе­ми суспільних відносин у творах Марка Вовчка виявляється непримиренний конфлікт між поміщиками й пригнобленим селянством виникають типи на­родних протестантів про трагічну долю буковинських селян і жовнірів роз­повідає талановитий прозаїк Ю. Федькович в його творчості реалізм поєд­нується з досить сильним романтичним струменем, що своєрідно забарвлює твори реалістичного плану (За Н. Крутіковою).

  З'ясувати зміст виділеного вислову.

  Знайти односкладні й двоскладні речення. Підкреслити в кожному речен­ні граматичну основу. Назвати неповні речення.

  Пригадати, хто з письменників змальовує історію нашої держави. Допо­внити текст власною інформацією про тернистий життєвий шлях україн­ського народу, описаний у творах митців художнього слова.

Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Потрібно знати

Під час спілкування велике значення мають порядок с л і в у реченні та логічний наголос.

Порядок слів у реченні буває прямим і зворотним (не­прямим).

При прямому порядку слів підмет завжди стоїть перед присудком: Стежина до маминої хати петляє через город (В. Скуратівський).

Зворотний порядок слів протилежний прямому. Його ча­сто використовують у художньому стилі для надання мові більшої виразності, урочистості: Тут, на прадавніх берегах Славути, до вічності приторкується мить {Б. Олійник). Цей художній прийом називається інверсією.

Розташування слів у прямому або зворотному порядку свідчить про багатство української мови, її гнучкість і мелодійність. Вільний словопорядок допомагає визначити синтаксичну роль того чи іншого члена речення.

Зміна   порядку   слів   надає   реченню   нового   відтінку  значення. Наприклад: На уроці алгебри школярі відповідали ґрунтовно. Школярі відповідали на уроці алгебри ґрунтовно.

Велике значення для увиразнення висловлювання має логічний (смисловий) наголос. Щоб підсилити смислову роль слова, його інтонаційно виділяють у реченні: Стар­шокласники гарно попрацювали на пришкільній ділянці; Старшокласники гарно попрацювали на пришкільній ділянці; Старшокласники гарно попрацювали на при­шкільній ділянці.

Потрібно виконати

Дослідження-трансформація

  Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації та логічного на­голосу. Визначити порядок слів (прямий чи зворотний).

1. Сонце вже показалось і пекло камінь (М. Коцюбинський). 2. Над містом, над заводом, над усім Донбасом пролунали гудки (В. Собко). 3. Вечірнє небо, гори, ліси, бриніли, як грандіозна чутлива мембрана (О. Гончар). 4. Шумів ла­гідний прибій і обполіскував гальку піщаного берега (М. Трублаїні). 5. А в пе­чері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого {Марко Вовчок). 6. У темря­ві густій, тяжкій і рівній прокинувсь я (М. Рильський). 7. У гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє (/. Нечуй-Левицький).

► Змінити порядок слів у реченнях на протилежний. З'ясувати, чи впливає порядок слів на синтаксичну структуру речення та його вид.

► Зробити морфологічний розбір виділених слів.

Тема: Просте двоскладне речення.

 Головні члени речення. Підмет способи його вираження

Потрібно знати

Потрібно виконати

1.Дослідження-характеристика

  Прочитати вислови вголос. Визначити їх тематику. Які з них можна вва­жати повчальними? Довести це.

1. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду! (П. Чубинський). 2. Наша дума, наша пісня не вмре, не за­гине (Т. Шевченко). 3. Держава не твориться в будучині, держава будуєть­ся нині (О. Стефанович). 4. Жити — вітчизні служити (Нар. творчість). 5. Кожний має свій звичай (Нар. творчість). 6. Учений іде, а неук слідом спотикається (Нар. творчість). 7. Грамотний — видющий і на все тямущий (Нар. творчість). 8. Вітальне «Доброго ранку!» первинно пов'язане з побажальною формою (С. Богдан). 9. Вітати означає звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом, виявляючи доброзичливість (С. Богдан). 10. Для кожної стандартної етикетної ситуації існує впорядкована сукупність знаків (Я. Радевич-Винницький).

Списати, виділяючи головні члени речення. З'ясувати, чим виражені під­мети. Зробити висновок про способи їх вираження, використовуючи ма­теріал схеми.

2.Виконати вправу 71

Тема: Простий присудок

Потрібно знати

Із секретів синтаксису

Присудок, виражений дієсловом складеної форми май­бутнього часу, належить до простих. Наприклад: Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі {Леся Українка). Порівняйте: Я на вбогім сумнім перелозі сіятиму барвисті квітки, сіятиму квітки на морозі, литиму на них сльози гіркі.

Потрібно виконати

1. Прочитайте текст мовчки. Визначте тип мовлення. Доберіть заголовок, що виражав би основну думку.

У щасті не буває друзів.

Коли біля Лебединого мису ми потопимо сто данських чов­нів, голосно сурмитимуть роги; усі мої дружинники будуть співати священну пісню й понесуть мене на щиті. Я буду щасливий. І мені всі говоритимуть приємні слова, але серця друзів будуть мовчати.

У щасті не буває друзів. У щасті я стою один, немов на високій горі. Людина в щасті піднімається дуже високо, а наші серця відкриті тільки вниз (За М. Реріхом).

II. Випишіть прості присудки. Визначте спосіб їх вираження.

III.  Зверніть увагу на виділені присудки. З'ясуйте, до простих чи складених вони належать.

2.Складіть і запишіть речення так, щоб у ролі простих присудків уживалися подані фразеологізми. Підкресліть головні члени речення.

Відчувати плече; відтанути серцем; не відривати очей; баглаї бити; дати зрозуміти; тримати камінь за пазухою.

II. Замініть 2—3 фразеологізми синонімічними словами або сполу­ченнями слів. Уведіть їх у речення. Схарактеризуйте присудки.

Тема: Складений дієслівний присудок

Потрібно знати

Потрібно виконати

  І. Спишіть текст, визначаючи межі речень і розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть головні члени. Зверніть ува­гу на способи вираження складених присудків.

Дружба вчить віддано любити і мужньо ненавидіти бути непримиренним дружбу я назвав би вершиною з якої перед людиною відкриваються найдрібніші деталі доблесті й краси вульгар­ності й потворності дружба дає людині зіркість на добро і зло дружити — значить бути старанним учнем у школі вимогли­вості (За В. Сухомлинським).

II. Назвіть речення, яке за будовою є «зайвим». Свій вибір обґрунтуйте.

III.  До слова в рамці доберіть і запишіть спільнокореневі. Запа­м'ятайте їх наголошення.

ІІ. Прочитати речення. Виділити в них присудки. Знайти «зайве» речення. Свій вибір обґрунтувати.

1. Чимало українських етикетних виразів можуть використовуватись у різних комунікативних ситуаціях. 2. За століття мовний етикет україн­ських обрядів значно змінився. 3. Деякі з етикетних виразів одночасно мо­жуть виконувати кілька функцій.

  Схарактеризувати присудки поданих речень, скориставшись схемою.

Тема: Складений іменний присудок

Потрібно знати

Вивчити ст..57-58(підручник)

Потрібно виконати

Творче конструювання

  Скласти речення, у яких би одне з дієслів уживалося як допоміжне у складеному дієслівному присудку, а друге — як зв'язка у складеному іменному. З'ясувати спосіб вираження присудків. Зразок. Не змогти, не мати. 1. Хвороба не змогла забрати геніальність

Врубеля. 2. Художник без визнання публіки не має права на існування (М. Врубель).

1. Хотіти, бути. 2. Могти, вважатися. 3. Починати, виявитися. 4. Праг} нути, називатися.

  Схарактеризувати порядок слів у складених реченнях. Виділити слова,| на які падає логічний наголос.

Дослідження-відновлення

  Відновити речення: вставити з довідки потрібні за змістом присудки. До­вести, що відновлені присудки є складеними. З'ясувати їх вид. Пересопницьке Євангеліє — визначна ... староукраїнської мови XVI сто­ліття. Ця книга — ... рідкісних ... , створених до появи в Україні друкар­ської техніки. Читання книжок у всі часи ... з особливим психологічним настроєм.

Особливо високим художнім ... виконання в Пересопницькому Євангелії ... чотири мініатюри із зображенням апостолів Матвія, Марка, Луки й Івана. Мініатюри Євангелія ... своєрідним ... між декоруванням із зображеннями людей і фантастичних звірів і рослинними орнаментами, що представляють усю природу Землі. (За О. Харченком).

Довідка: було пов'язане, пам'ятка, є неначе переходом, одне з видань, відзначаються рівнем.

Творче конструювання

  Скласти речення, у яких би одне з дієслів уживалося як допоміжне у скла­деному дієслівному присудку, а друге — як зв'язка у складеному іменно­му. З'ясувати спосіб вираження присудків.

Зразок. Не змогти, не мати. 1. Хвороба не змогла забрати геніальність Врубеля. 2. Художник без визнання публіки не має права на існування (М. Врубель).

1. Хотіти, бути. 2. Могти, вважатися. 3. Починати, виявитися. 4. Праг­нути, називатися.

  Схарактеризувати порядок слів у складених реченнях. Виділити слова, на які падає логічний наголос.