ЕКОНОМІКА 11-й клас

І-й семестр

Дата

Тема уроку

Базові  поняття та терміни

Матеріали за підручником*

Додаткові інформаційні ресурси

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв'язки економічних процесів та явищ (3 год.)

06-07.09

Обмеженість ресурсів та безмеж­ність потреб як головна проблема економіки

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як головна проблема еко­номіки.

Роль економічної науки в житті окремої людини й суспільства. Суб'єкти економічних відносин. Об'єкти економічних відносин

Тема І параграф 1 читати; стор. 10 виконати завдання 1,2

 

13-14.09

Виробничі ресурси. Виробництво та продукт економічної діяльності

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, хист до підприємницької ді­яльності, інформація. Власність на виробничі ресурси. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. Особливості сучасних технологій

Тема І параграф 2 читати; стор. 18 виконати завдання 2,4

 

20-21.09

Економічна ефективність. Розпо­діл, обмін та споживання

Економічна ефективність: зміст і оцінювання.

Доходи економічних суб'єктів.

Розподіл, обмін і споживання як взаємопов'язані процеси.

Економічний кругообіг

Тема І параграф 3 опрацювати, скласти конспект; стор. 22 виконати завдання 2 письмово

 

Тема 2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника (3 год.)

27-28.09

Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки

Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст і класифікація

Тема ІІ параграф 4 читати; стор. 30 виконати завдання 4,5 письмово

 

04-05.10

Споживчі блага та їх структура

Споживчі блага та їх структура.

Корисність споживчого блага і способи її оцінювання. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача

Тема ІІ параграф 5 опрацювати, скласти конспект; стор. 34 виконати завдання 3

 

11-12.10

Практична робота № 1 «Структура споживання родин із різним рів­нем доходів»

Практична робота № 1 «Структура споживання родин з різним рівнем доходів»

Зробити практикум стор. 41-42 письмово

 

18-19.10

Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Альтерна­тивна вартість

Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник.

Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси.

Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість.

Закон спадної продуктивності факторів виробництва

Тема ІІ параграф 6 читати; стор. 41 виконати завдання 1,3

 

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки (4 год.)

25-26.10

Ринкове розв'язання питань «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти

Ринкове розв'язання питань «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти

Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулюван­ня.

Зміст і ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової еко­номіки

Тема ІІІ параграф 7 опрацювати, скласти конспект; стор. 48 виконати завдання 1,2

 

01-02.11

Ринковий попит. Ринкова пропо­зиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Крива індивіду­альної пропозиції.

Нецінові чинники попиту та пропозиції

Тема ІІІ параграф 8 читати; стор. 53 виконати завдання 2 письмово

 

08-09.11

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

Тема ІІІ параграф 9 читати; вивчити основні означення; стор. 56 виконати завдання 1

 

15-16.11

Практична робота № 2 «Визна­чення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною»

Практична робота № 2 «Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуван­ням функцій попиту та пропозиції за ціною»

Виконати практикум стор. 63 письмово

 

22-23.11

Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу накопичення.

Види грошей. Сучасні електронні гроші.

Грошова маса та її показники.

Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей і курс національної валюти

Тема ІІІ параграф 9 опрацювати, скласти конспект; стор. 62 виконати завдання 1

 

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці (3 год.)

29-30.11

Особливості ринку праці та ринку землі

Особливості ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Закон фор­мування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці.Роль уряду та профспілок в організації ринку праці. Особливості ринку землі. Попит і пропозиція землі. Земельна рента. Ці­на землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі

Тема ІУ параграф 10, 11 читати; вивчити основні означення; стор. 69 виконати завдання 2 письмово; стор. 72 завдання 1 заповнити таблицю

 

29-30.11

Особливості ринку капіталів

Особливості ринку капіталів (кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів

Тема ІУ параграф 13 читати; вивчити основні означення; стор. 76  розв’язати  завдання за наведеним прикладом

 

06-07.11

Особливості ринку інформації

Особливості ринку інформації. Попит і пропозиція інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів. Роль Інтернету в за­безпеченні руху інформації, його можливості й обмеження

Тема ІУ параграф 14 читати; стор. 80 виконати завдання 1, 2

 

13-14.12

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу

 

Стор. 80-81 виконати тестові завдання письмово

 

*Л.П. Крупська  Економіка 11. Рівень стандарту