ЕКОНОМІКА

ІІ семестр,  11- й клас

 (1 год на тиждень)

уроку

 

Навчальний  тиждень

Тема уроку

Зміст уроку

Завдання за підручником*

Додатковий матеріал для самостійного опрацювання

Тема 5. Підприємницька діяльність (3 год.)

16

14.01-18.01

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності. Практична робота № 3 «Визна­чення особистого хисту до під­приємництва»

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності. Доход і ри­зик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес.

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансо­ве. Мале та велике підприємництво. Фермерство як особливий вид під­приємницької діяльності.

Приватне, колективне та державне підприємства. Переваги й обмеження різних форм підприємств.

Практична робота № 3 «Визначення особистого хисту до підприємни­цтва» (за запропонованим учителем тестом)

Тема 5, п. 5.1-5.2 вчити; опрацювати конспект; підготувати звіт про виконання практичної роботи; стор. 87 контрольні завдання 1-3 (усно)

Хто такий підприємець? Риси підприємця

Тест на здатність до ведення підприємницької діяльності

 

 

17

21.01-25.01

Валовий дохід, витрати та при­бутки підприємця

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства

Тема 5, п. 5.3 вчити; опрацювати конспект; стор. 87 контрольні завдання 5 (письмово)

Додатковий матеріал до уроку

Завдання 1

18

28.01-01.02

Практична робота № 4 «Оціню­вання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"»

Практична робота № 4 «Оцінювання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"»

Тема 5, п. 5.1-5.3 повторити;  підготувати звіт про виконання практичної роботи;

Завдання 2

Для самостійної роботи

19

04.02-08.02

Зв'язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними устано­вами

Зв'язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими

фінансово-кредитними установами.

Управління підприємством. Бізнес-план підприємця

Тема 5, п. 5.4-5.5 вчити; опрацювати конспект; стор. 87 контрольні завдання 4 (усно);

Презентація до уроку

Творче завдання**

«Я майбутній підприємець»»

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва (3 год.)

20

11.02-15.02

Виробничий потенціал національ­ної економіки. Сектори національної економіки

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (при­родні), фінансові ресурси та технології. Сектори національної економіки: домашні господарства, підприємниць­кий, державний, зовнішній. Сукупні доходи й сукупні витрати: структура та взаємозв'язки

Тема 6, п. 6.1- 6.2 вчити; опрацювати конспект;  стор. 101 контрольні завдання 1,2 (усно)

 

21

18.02-22.02

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник результатів національного виробництва.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник результатів національ­ного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний дохід (ВНД).

Реальний та номінальний ВВП. Використання ВВП для міжнародних порівнянь.

Тема 6, п. 6.3-6.4 вчити; опрацювати конспект;  стор. 101 контрольні завдання 3,4 (письмово)

 

22

25.02-01.03

Практична робота № 5 «Аналіз змін ВВП України для оцінювання загального стану економіки»

 Практична робота № 5 «Аналіз змін ВВП України для оцінювання загаль­ного стану економіки»

Тема 6 - повторити основний теоретичний матеріал; підготувати звіт про виконання практичної роботи;  стор. 101 контрольні завдання 5 (письмово)

Творче завдання

«Поговоримо про якість життя»

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (3 год.)

23

04.03-08.03

Причини економічних коливань

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Інди­катори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів

Тема 7, п. 7.1- 7.2 вчити; опрацювати конспект;  стор. 118 контрольні завдання 1(усно)

 

24

11.03-15.03

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки

Тема 7, п. 7.3 вчити; опрацювати конспект;  стор. 118 контрольні завдання 2 (усно), 5 (письмово)

 

25

18.03-22.03

Загальний рівень цін та інфляція

Загальний рівень цін та інфляція.

Вимірювання інфляції. Причини інфляції.

Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки

Тема 7, п. 7.4 вчити; опрацювати конспект;  стор. 118 контрольні завдання 3,4 (письмово)

Творче завдання

«Споживчій кошик»

Тема 8. Державне регулювання економіки (3 год.)

26

25.03-29.03

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання еконо­міки.

Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабіль­ність цін, конкурентоспроможність національної економіки

Тема 8, п. 8.1 вчити; опрацювати конспект;  стор. 134 контрольні завдання 1 (письмово)

 

27

01.04-05.04

Інструменти фінансового регулю­вання

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та дер­жавний бюджет

Тема 8, п. 8.2 читати; вивчити конспект;  стор. 134 контрольні завдання 3  (усно)

 

28

08.04-12.04

Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків»

Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень і видатків»

Тема 8, п. 8.4-8.5 читати; підготувати звіт про виконання практичної роботи; 

Творче завдання

«Що  мені відомо про  податки»

29

15.04-19.04

Інструменти грошового регулю­вання. Інструменти регулювання в соціальній сфері

Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формуван­ня валютного курсу. Інструменти регулювання в соціальній сфері: перерозподіл доходів, со­ціальні пільги, грошові допомоги, гарантії для громадян. Суспільні блага: ознаки й необхідність державного регулювання грошо­вого обсягу.

Підтримка конкуренції й антимонопольне регулювання

Тема 8, п. 8.3 читати; стор. 133 опрацювати;  стор. 134 контрольні завдання 4,5  (письмово)

Творче завдання

«Чи можна жити у кредит»

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами (3 год.)

30

22.04-26.04

Сучасне світове господарство.  Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми.

Сучасне світове господарство: головні ознаки. Групи країн, що формують світове господарство. Міжнародні економічні відносини

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни.

 

Тема 9, п. 9.1-9.2 вивчити; опрацювати конспект;  стор. 151 контрольні завдання 1,2  (усно)

 

31

29.04-03.05

Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з ме­тою визначення основних статей експорту та імпорту й головних торговельних партнерів»

Міжнародні торговельні організації. Переваги членства в СОТ. Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з метою ви­значення основних статей експорту та імпорту і головних торговельних партнерів»

Тема 9, п. 9.1-9.2 повторити; підготувати звіт про виконання практичної роботи; 

Творче завдання

«Світовий ринок»

32

06.05-10.05

Механізми встановлення валют­них курсів.

Валютні курси й умови зовніш­ньої торгівлі

Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валют­ного регулювання. Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система у XXI ст. СДР та євро. Валютні курси й умови зовнішньої торгівлі. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування.

Діяльність міжнародних фінансово-кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни

Тема 9, п. 9.3-9.5 читати; опрацювати конспект;  стор. 151 контрольні завдання 3,4 (письмово), 5  (усно)

Творче завдання

«Міжнародні фінансові установи»

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації (2 год.)

33

 

13.05-17.05

Зміст глобалізації та її головні причини

Зміст глобалізації та її головні причини. Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань і сучасних технологій. Проблеми, що вимагають спільного (глобального) розв'язання: ви­черпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

Тема 10, п. 10.1-10.2 вивчити; опрацювати конспект;  стор. 161 контрольні завдання 1,2,3  (усно)

 

34

20.05-24.05

Місце «великих» та «малих» еко­номік у процесах глобалізації. Головні загрози глобалізації

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Головні загрози глобалізації: утрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій. Способи протидії загрозам глобалізації

Тема 10, п. 10.3 читати; вивчити  конспект;  стор. 161 контрольні завдання 4,5  (письмово)

Творче завдання

«Глобальні проблеми людства»

*І.Ф. Радіонова Економіка 11 клас, рівень стандарту

** Творче завдання виконується у вигляді: презентації, навчального проекту, повідомлення, реферату, різного виду публікацій