Фізична географія 8 клас

І семестр

 

Тема

Прочитати, вивчити

Виконати письмово

Питання для самоперевірки

1

Що вивчає фізична географія України

Методи дослідження території України. Вивчити § 1

Записати адміністративні одиниці території України

З огляду на характер роботи ваших батьків, доведіть, що їм також потрібно знати фізичну географію України.

2

Фізико-географічне положення України

Географічне положення України, кордони, географічний центр України. Вивчити § 2

Практична робота №1. (початок) нанесення на контурну карту крайніх точок географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Ст. 4-6

Назвати загальні особливості географічного положення України

3

Розташування території України відносно годинних поясів

Положення території України щодо годинних поясів. Вивчити § 3

Практична робота №1. (закінчення) визначення годинних поясів відносно території України. Ст. 6-8

Задача: обчисліть місцевий час у столиці України та її крайніх західній і східній точках, якщо у вашому обласному центрі північ

4

Джерела географічної інформації

Географічна інформація, їх нагромадження і зберігання. Вивчити § 4

Навести приклади кількісної та якісної інформації про географічні об'єкти

Наведіть приклади географічних описів у творах Тараса Шевченка ( за власним вибором)

5

Карти - джерела географічних знань

Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней, топографічні карти і їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Вивчити § 5,6,7

Опишіть ділянку місцевості, зображену на топографічній карті (додаток до книги). Ст. 39 мал.23

 У чому полягає суть картографічного методу дослідження?

6

7

 

Практична робота №2. Опис місцевості й розв'язання задач за навчальними топографічними картами. Ст. 11-12

Самостійна робота №1. Розв'язування задач на визначення місцевого та поясного часу (практикум стор. 7-8)

8

Географічні дослідження території України

"Повісті минулих літ"         Вивчити § 8,9,10

Охарактеризуйте внесок визначних українських вчених у становленні вітчизняної національної географії

Самостійна робота №2 "Видатні дослідники території України" стор. 13

9

Тектонічні структури

Характеристика основних тектонічних структур, взаємозв'язок з основними формами рельєфу.     Вивчити § 12

Записати визначення понять: щит, платформа, плита.

Назвати найбільші тектонічні структури території України та їх окремі складові елементи.

10

Рельєф. Геоморфологічна будова

Вік і поширення гірських порід. Вивчити § 16

За геологічною картою визначте, де на території України розташовуються най давніші і наймолодші гірські породи.

 Використовуючи геохронологічну таблицю, прослідкуйте історію розвитку земної кори на території України за окремими ерами.

11

Геологічна будова

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв'язок з геологічною будовою. Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Родовища горючих сланців і торфу. Вивчити § 13.

Поміркуйте та дайте відповідь експлуатацію яких корисних копалин можна розпочати або збільшити найближчим часом

Назвіть основні басейни і родовища різних корисних копалин в Україні

12

Рудні корисні копалини

Родовища залізної, марганцевої, уранової руд, золоторудні райони України. Вивчити § 18

Дайте відповідь: "За запасами яких корисних копалин Україна входить до числа провідних європейських країн?"

 На які корисні копалини відносно бідні надра України?

13

Нерудні корисні копалини

Родовища нерудної сировини, дорогоцінного каміння. Вивчити § 19

14

Мінеральні води та грязі

Де в Україні виявлені досить значні ресурси різних мінеральних вод.

15

 

 

Практична робота №3. Встановлення взаємозв'язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами. Ст. 15-16

Самостійна робота №3. Мінерально-сировинні ресурси України стор. 17

16

Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери, підстилаюча земна поверхня, взаємодія чинників кліматоутворення. Вивчити § 20

Самостійна робота №4. Характеристика кліматичних умов різних частин України. Стор. 25-26. 

17

Основні кліматичні показники

Кліматичні ресурси. Загальна характеристик клімату України. Вивчити § 21

Самостійна робота №5. Побудова і аналіз кліматичних діаграм за статистичними даними. Ст. 27-28

 Дайте характеристику клімату вашої місцевості за порами року

18

Погода і небезпечні погодні явища

Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини. Вивчити § 22

 

Назвіть стихійні метеорологічні явища, які бувають на території вашої області. До яких негативних наслідків вони можуть призвести?

19

Внутрішні води

Поверхневі води, основні річкові басейни та їх характеристика, характер гідрографії водного режиму річок. Вивчити § 24

Визначити похил Дніпра в межах України, якщо відомо, що на білорусько-українському кордоні поверхня води в його річищі знаходиться на висоті 108 м над рівнем моря.

Яку роботу виконують річки? Розкажіть про бічну і глибинну річкову ерозію

20

Річкові системи. Озера і лимани.

Походження котловин озер України. Лимани. Водосховища і ставки. Канали. Вивчити § 26

Які найбільші ріки протікають через територію України? До яких басейнів вони відносяться? Нанесіть їх на контурну карту.

Назвати основних споживачів прісних вод в Україні

21

 

 

Практична робота №4 (початок). Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України. Ст. 32-33

 

22

Підземні води

Основні артезіанські басейни України, болота, їх типи і поширення, причини заболочення.

Практична робота №4 (закінчення). Самостійна робота №6. Комплексна характеристика однієї з річок України (на вибір), стор. 33-35

Поясніть, де і чому в Україні поширені болота.

23

 

 

Самостійна робота №7. Складання порівняльних діаграм протяжності найбільших річок України, стор. 36

 

24

 

 

Самостійна робота №8. Характеристика найбільших озер України, стор. 37-38

 

25

Ґрунти і земельні ресурси

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Вивчити § 29-30

Практична робота №5. Аналіз закономірностей поширення грунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів.

 Яких заходів необхідно вживати для збереження родючості ґрунтів

26

Рослинний світ

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність. Червона книга України. Вивчити § 31

Дайте відповідь: "Які чинники впливають на зміну рослинного світу України?"

Яких представників степової і лісової рослинності ви знаєте?

27

Тваринний світ

Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ. Тварини занесені до "Червоної книги України". Вивчити § 32

Дайте відповідь: "Які чинники впливають на зміну тваринного світу України?".

Назвіть основні види тварин поширені в Україні.

Підручник дя 8 класу загально освітніх навчальних закладів фізична географія України. Автори В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова.

Практикум з курсу " Фізична географія України": 8 клас. Автори С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко.